Əsas səhifə | Kitabxana | Məqalələr | Şübhələr | Sual və cavab | Alimlər | Şiəliyə tapınanlar | Nəzər nöqtəsi | Qalereya |
|

ƏGƏR ŞİƏLƏR HAQDIRSA, NƏ ÜÇÜN AZLIQDADIR VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARININ ƏKSƏRİYYƏTİ ONLARI QƏBUL ETMİRLƏR?


Cavab: Haqq ilə batilin ayırd edilməsi onların ardıcıllarının az və ya çox olması ilə deyildir. Müasir dövrdə müsəlmanlar kafirlərlə müqayisədə dünya əhalisinin beşdə birini, yaxud altıda birini təşkil edir. Uzaq şərqin sakinlərinin əksəriyyətini bütpərəstlər və ilahi qüvvələri inkar edən sair qövmlər təşkil edir. Çinin bir milyarddan artıq əhalisi dinsiz kommunizm ideyalarına inanır, Hindistanın təqribən bir milyarda yaxın əhalisinin əksəriyyəti inəyə və bütə pərəstiş edirlər.
Deməli, əksəriyyət təşkil etmək haqq nişanəsi deyildir. Qurani-Məcid çox yerlərdə əksəriyyət təşkil edənləri məzəmmət etmiş, bunun müqabilində isə azlıq təşkil edənləri tərifləmişdir. Nümunə olaraq, aşağıdakı ayələri qeyd edirik:

وَلاَ تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
1. “Onların əksəriyyətinin şükür edən olmadığını görərsən.”1

اِنْ اَوْلِيَآؤُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُون
2. “Onun (Allahın) dostları yalnız pərhizkarlardır, lakin insanların əksəriyyəti bunu bilmir.”2

وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ
3. “Mənim bəndələrimdən az bir qismi şükür edənlərdir.”3
Deməli, real görüşə malik olan bir insan heç vaxt öz din və məzhəbinin ardıcıllarının az olmasından qorxmamalı, eləcə də onların çox olması ilə öyünməməlidir, əksinə, həmişə əql nurundan istifadə etməlidir.
Bir nəfər imam Əli (ə)-dan soruşdu: “Necə mümkün ola bilər ki, “Cəməl” müharibəsində nisbi əskəriyyət təşkil edən müxaliflər batil yolda olsun?” İmam (ə) buyurdu:

اِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يُعْرَفَانِ بِاَقْدَارِ الرِّجَالِ،اِعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ اَهْلَهُ،اِعْرِفِ الْبَاطِلَ تَعْرِفْ اَهْلَهُ
“Haqq və batil, ardıcıllarının miqdarı ilə ölçülmür, haqqı tanı (əgər haqqı tanısan) onun əhlini də tanıyarsan. Batili tanı (əgər batili tanısan) onun əhlini də tanıyarsan.”
Hər bir müsəlman bu məsələ barəsində elm və məntiq əsasında təhqiqat aparmalı, “elmin olmadığı şeylərə tabe olma”4 ayəsini özünə nümunə götürməlidir.
Şiələrin sayca sünnilərə çatmamasına baxmayaraq, əgər dəqiq şəkildə araşdırılma aparılsa, dünya müsəlmanlarının dörddə birinin şiələrdən ibarət olduğu məlum olar. Onlar adətən müsəlman əhalisi olan ölkələrdə yaşayırlar.5 Bütün dövrlərdə onların arasından böyük alimlər, yazıçılar, müxtəlif kitab və əsər sahibləri çıxmışdır. Yaxşı olar ki, İslam aləmindəki mövcud elmlərin əsasını qoyanların şiə olduğu məlum olsun deyə, onlardan bəzilərinin adlarını qeyd edək:
Əbul-Əsvəd Duəli: nəhv elminin banisi;
Xəlil ibn Əhməd: əruz elminin banisi;
Məaz ibn Müslim ibn Əbi Sarə Kufi: sərf elminin banisi;
Əbu Əbdillah Məhəmməd ibn İmran Katib Xorasani (Mərzbani): bəlağət elminin ustalarından biri.6
Şiə alimlərinin sayı və onların yazıb irs qoyduqları dəyərli əsərlərdən agah olmaq üçün (bu, çox da asan iş deyildir) “Əzzəriətu ila təsanifiş-şiə” kitabına, şiə aləminin böyük şəxsiyyətləri ilə tanış olmaq üçün “Əyanuş-şiə” kitabına, şiələrin tarixindən məlumat kəsb etmək üçün “Tarixuş-şiə” kitabına müraciət edə bilərsiniz.

Kitаbın аdı: Şiə cаvаb verir; Müәllif: Ustad Seyid Rza Hüseyninəsəb - Tәrcümә еdәn: M. Əlizadə

1. “Ə`raf” surəsi, ayə: 18.
2. “Ənfal” surəsi, ayə: 34.
3. “Səba” surəsi, ayə: 13.
4. “İsra” surəsi, ayə: 36.
5. Əlavə məlumat üçün “Əyanuş-şiə”, 1-ci cild, 12-ci bəhs, səh.194-ə müraciət et.
6. Seyid Həsən Sədrin “Təsisuş-şiə” kitabına müraciət edə bilərsiniz.Nəzərlər

Ad və soyadı :
E-mail :
Lütfən əşağıdakı iki ədədin cəmini qeyd edin :
3+3 =